माझी ब्लॉग सूची

शनिवार, ऑक्टोबर ०३, २००९

सुभाषिते.

शाळेत असताना एक ते दहा अंकांची गंमत असणारी दहा सुभाषिते होती.आता सगळी आठवत नाहीत.तरी जाणकारांनी माहित असल्यास ती द्यावी.काही शब्द चुकले असायचीही शक्यता आहे.(काही शब्द तर मला टंकता येत नाहित निटसे.)


एकः स्वादिष्ट मश्नाति वस्ते वासश्च् शोभनम्

यो संविभुज्य भ्रुत्येभ्या कों न्रुश् सतरस्तथा 1द्वामिमा वुदधो क्षेप्यो कंठे बध्वां द्रुढांम शीलाम

श्रीमान नो योह्र्ते दत्ते दारिद्र्य आलसस्य सदा.2उत्तमा मध्यमा नीचा तिस्त्रो वे प्राणीनां विधा

परार्थ स्वार्थ विध्वंसा लक्षणानी यथा क्रमम3प्राच्यवाची प्रतिचीच तुर्योदिची तथैवच

दिशश्च्तश्च प्रमुखा वन्दंते धार्मिका जना4शनैर्विद्या शनैर्वित्तं शनैर्पर्वतमूर्धनि।शनै

शनै कंथा शनै पंथा पंचेतानी शनै शनै5आम्ल स्तिक्थ कषायश्च मधुरो लवण: कटु

परत( तेच....... आठवत नाही)6एन्द्रम धनु सप्तवर्णान बिभ्रत प्रावृषी शोभते

रत्नहारो मेघकंठे नानारत्नेर्नु गुंफीता:7पादौ हस्तौ जानुनी द्वे उर छात: ललाटकं

अष्टांगेन स्प्रुषेन भुमी साष्टांग प्रणतिश्चसा8शृंगार वीर करुणा अदभुत हास्य भयानक:

बिभत्स रौद्रौ शांतस्य काव्ये नवरसा मता9

मा मनो मधुपो मेघो मद्यपो मर्कटो मरुत

मक्षिका मत्कुणो मत्स्यो मकारा दश:चंचला10

ह्यात बर्‍याच चुका आहेत माझ्या अल्पमतीनुसार मी हे लिहले आहे.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत: